AEiG Sant Miquel

Equip d’Agrupament

Enguany l’Equip d’Agrupament està format per:

Equip d’Agrupament Aniol Bosch, Joan Peracaula, Narcís Pons i Carla València
Tresoreres Sílvia Coll i Anna Masoliver
Secretàries Júlia Capdevila, Anna Pibernat, Paula Puig i Carla Roura
Caps de Material Eloi Guerrero i Pol Roura
Responsable Informàtic Eloi Guerrero
Responsable de Neteja Joan Peracaula
Responsable d’arxiu Mar Capdevila
Animador de la Fe Eloi Guerrero

© 2019 AEiG Sant Miquel